Наказ №52 від 26.08.2021 "Про профілактику жорсткого поводження з дітьми, запобігання булінгу (цькуванню) в закладі дошкільної освіти на 2021/2022 навчальний рік"

План заходів,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в Дворічнокутянському ЗДО «Рома+Машка»

на 2021/2022 навчальний рік

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальна особа
1. Виконувати вимоги Законів України «Про освіту» (ст. 26, 30), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятий Верховною Радою України від 18.12.2018 №2657-VIII, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Постійно Директор , всі працівники
2. Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань, визначених статтею 54 та практичними психологами та соціальними педагогами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», а також п. 7 розділу І наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» Постійно Директор, вихователі
3. Оновити та опрацювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії булінгу. постійно Практичний психолог, вихователі
4. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ЗДО, вільного від насильства та булінгу (цькування), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу. Постійно Директор, вихователі, практичний психолог
5. Проводити перевірки приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування). Постійно Директор, завідувач господарства
6. Проводити моніторинг щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування); виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін. Грудень, травень Директор, вихователі
7. Своєчасно інформувати директора закладу про випадок булінгу (цькування) або про існування загрози його вчинення. посітйно Всі працівники
8. Повідомляти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування): − принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування); − відділ поліції; − Службу у справах − центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; − відділ освіти, культури, молоді та сторту невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби Директор
9. Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні профілактичної роботи з даного питання Постійно Директор, вихователі
10. Здійснювати розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) вихованців, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування у терміни визначені чинним законодавством Директор
11. Доводити до відома учасників освітнього процесу рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО згідно з протоколом засідання після проведення розслідування випадку булінгу (цькування) Директор
12. Ознайомлювати учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) протягом навчального року Вихователі
13. Довести до відома дітей та батьків про їх обов’язки, визначені статтею 53 та 55 Закону України «Про освіту» Протягом навчального року Вихователі
14. Проводити ознайомлення із Законом України «Про охорону дитинства» (ст.8,10,12) батьків вихованців При прийомі дітей до ЗДО Вихователі
15. Проводити ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх стосунків Постійно Вихователі
16. Сприяти створенню морально-безпечного освітнього простору, формуванню позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності. Забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини. Постійно Вихователі
17. Проводити бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому. Постійно Вихователі, практичний психолог
18. Проводити бесіди, заняття з правового виховання дітей старшого дошкільного віку Згідно плану практичний психолог
19. Проведення заходів в рамках акцій: 1. «День без конфліктів» 2. «Міжнародний день протидії булінгу» 06.04.2022 04.05.2022 вихователі
20. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед учасників освітнього процесу щодо профілактики булінгу (цькування), з питань охорони дитинства, профілактики бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення в ЗДО та сім’ї. Постійно практичний психолог, вихователі
21. Оприлюднення та оновлення на веб-сайті ЗДО: - правил поведінки здобувачів освіти в ЗДО; - плану заходів ЗДО, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькуванню), на 2020-2021 н.р.; - порядок подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу (цькування) в ЗДО; - порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); - інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу; - номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи. До 01.01.2021 Відповідальна за роботу сайту Корінько Ю.Є.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду випадків булінгу в Дворічнокутянському ЗДО «Рома+Машка»

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

- систематичність (повторюваність) діяння;

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2. Повноваження директора Дворічнокутянського закладу дошкільної освіти ясел-садка комбінованого типу «Рома+Машка» Солоницівської селищної ради (далі – Дворічнокутянський ЗДО «Рома+Машка») та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню):

2.1.Директор:

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

- забезпечує контроль за дотриманням правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

- забезпечує контроль за дотриманням працівниками ЗДО правил академічної доброчесності;

- затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

- скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

- прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті закладу, розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу;

- розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- розроблення порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- розроблення порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

- розроблення правил поведінки здобувача освіти у закладі освіти;

- контроль за дотриманням правил поведінки здобувача освіти з закладі освіти;

- забезпечує контроль за дотриманням педагогами ЗДО правил академічної доброчесності.

2.2.Практичний психолог забезпечує:

- реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації бесід, консультацій, тощо з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

- надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- контроль за дотриманням правил поведінки здобувача освіти у закладі освіти.

2.3.Педагогічні працівники:

- забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- забезпечують дотримання правил поведінки здобувача освіти з закладі освіти;

- повідомляють керівника про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

- сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3.Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) закладу:

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) закладу дошкільної освіти (далі – Комісія) створюється наказом директора та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається директором для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ЗДО відповідно до заяви, що надійшла.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

4.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти:

· учасники освітнього процесу подають заяву директору ЗДО про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

· директор ЗДО розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування;

· проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб, від яких отримали інформацію;

· директор ЗДО для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування;

· рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії;

· потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

5.Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування):

- в разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування);

- виконується рішення та рекомендації Комісії в закладі;

- надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу;

- директором або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі.

6.Права та обов’язки учасників освітнього процесу:

6.1.Здобувачі освіти мають право на:

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.2.Здобувачі освіти зобов’язані:

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.3.Працівники, які залучаються до освітнього процесу, мають право на:

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.4.Працівники, які залучаються до освітнього процесу, зобов’язані:

повідомляти керівника про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.5.Батьки здобувачів освіти мають право:

- отримувати інформацію про діяльність, у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування),

- отримувати інформацію про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є);

- отримувати інформацію про результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівнику закладу або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.5.1.Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- сприяти директору у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в Дворічнокутянському закладі дошкільної освіти ясла-садка комбінованого типу «Рома+Машка» Солоницівської селищної ради (далі – Положення) затверджується рішенням педагогічної ради та затверджується наказом директора.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника.

Кiлькiсть переглядiв: 84

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.